August 18 2016 0Comment

เมโทร จับมือชุมชนบริเวณโรงงานนนทบุรี จัดกิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทเมโทร จับมือกับเทศบาลตำบลไทรใหญ่ ชุมชนและโรงเรียน โดยรอบโรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงงานบริษัทเมโทร จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบริเวณรอบๆโรงงาน ต่อด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นที่โรงงานบริษัท มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ตลอดระยะทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และต้นไม้ร่มรื่น บรรยากาศทุ่งนา และสวนป่า จุดสิ้นสุดที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดปลายคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน ให้รู้จักการแบ่งปัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการพัฒนาไปยังชุมชนต่างๆ โดยความมุ่งมั่นของ เมโทร สู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรตัวอย่าง ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
โดยเมโทร หวังอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถจุดประกายเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม การออกกำลังกาย เพื่อนำไปใช้ในชุมชนและเพื่อไปพัฒนาสังคมในอนาคต