December 26 2016 0Comment

เมโทร มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี นนทบุรี

คุณลักษมี ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ในเครือเมโทร และคุณแม่ไอยี แซ่ห่าน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลายคลอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี
โดยมีพนักงานเมโทรและคณะครูโรงเรียน มาช่วยกันทำกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
เพราะเมโทร ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังนั้นจึงมีการมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษา และเมโทรหวังว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆและเยาวชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมและประเทศต่อไป